ایسیو لندی رنزو (Landi Renzo)

شرکت لندی رنزو از شرکت های موفق ایتالیایی می باشد که در تولید لوازم برق خوردو و به خصوص لوازم گازسوز CNG و LPG سابقه ی طولانی دارد و همکاری زیادی با خودرو سازی های داخلی داشته است . انواع ایسیو های لندی رنزو بر روی ماشین های ایرانخوردو و سایپا نصب شده است .