بلوک ABS

واحد الکترونیکی و هیدرولیکی سیستم ترمز ضد قفل در خودروهای جدید ABS (anti-lock braking system ) نامیده می شود که از سه جزء موتور الکتریکی و بلوک انشعابات روغن چرخ ها و واحد الکترونیک تشکیل شده است . مجموعه این اجزا مدولاتور یا بلوک ABS نام دارد .