دسته سیم و سوکت

اتصالات الکتریکی بین واحد های الکترونیکی خودرو و جعبه فیوز ها و کلید ها و نیز عملگرها(مصرف کننده های خودرو) و سنسورها از طریق سیم ها و سوکت ها برقرار می شود .