سنسور و عملگر

سنسور های مشابه مانند سنسور دمای هوا ورودی ، سنسور فشار هوای ورودی ، سنسور اکسیژن ، سنسور ضربه یا ناک اطلاعات موتور را برای ایسیو ارسال میکنند و عملگر های مشابه دریچه گاز ، انژکتور ها و کویل فرمان های لازم را از ایسیو برای کنترل موتور دریافت میکنند.