کیسه هوا Airbag

برای افزایش ایمنی در خودروهای جدید از کیسه هوا یا Airbag استفاده می شود که در مواقع تصادف سنسورهای ضربه و کنش اطلاعات رای برای کامپیوتر Airbag ارسال می کنند . این واحد الکترونیکی چاشنی های تولید کننده سریع گاز را فعال کرده و کیسه ها را در کسری ثانیه برای جلوگیری از صدمات ضربه ای به سرنشینان پر می کند . ACU واحد کنترل الکترونیکی AIRBAG است .